I. Ogólne przepisy porządkowe

1. Warunkiem przebywania na terenie Labiryntu jest wykupienie biletu wstępu.
2. Godziny otwarcia są różne o różnych porach roku. Aktualne godziny i terminy otwarcia dostępne są na stronie www.labiryntkrolowej.pl.
3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Labiryntu wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Jeden dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie 5 dzieci.

6. Rodzic/ opiekun ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez dzieci będące pod ich opieką.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Labiryntu osobom nietrzeźwym oraz wyproszenia z terenu osób zachowujących się niewłaściwie.
8. Obowiązuje zakaz wstępu na teren po godzinach otwarcia. Wszelkie nieuprawnione wejścia będą zgłaszane policji.
9. Zakazuje się publikowania w Internecie wszelkich zdjęć przedstawiających zagadki, pytania i odpowiedzi oraz inne elementy będące częścią zabawy w Labiryncie. Wszystkie te elementy są objęte prawami autorskimi.

10. Właściciel oraz pracownicy Labiryntu nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie atrakcji.

II. Na terenie Labiryntu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a. Poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami. Osoby wchodzące w pole kukurydzy w miejscach niedozwolonych będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy.
b. Palenia tytoniu. Palić można jedynie w miejscach wskazanych przez organizatora.
b. Przebywania poza godzinami otwarcia.
c. Wprowadzania jakichkolwiek zwierząt.
d. Niszczenia zieleni oraz urządzeń i zabawek stanowiących wyposażenie parku.

e.  Zaśmiecania terenu.
f. Spożywania napojów alkoholowych.
h. Wchodzenia na teren Labiryntu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

III. Bezpieczeństwo zwiedzających

1. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie labiryntu wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić poza żadne bariery ani ogrodzenia.
5. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych i ostrzegawczych zamieszczonych na terenie Labiryntu.
6. Przez cały czas zabawy na terenie Labiryntu dzieci pozostają pod opieką swoich opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci i opiekę nad dziećmi na terenie atrakcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie.
9. Właściciel oraz pracownicy Labiryntu nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników zabawy i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje nabyte w czasie przebywania na terenie atrakcji, w tym parkingu.
8. Apteczka znajduje się przy kasach.